RM продукты

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

UAB „DAIVIDA“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

I SKUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą UAB „Daivida“ (toliau – Bendrovė), užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau — BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
Politikos paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo tikslus, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir organizacines duomenų saugumo priemones.
Politikoje vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos BDAR, ADTAĮ, Lietuvos Respublikos Darbo kodekse (toliau – DK) ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
Bendrovė tvarko šiuos darbuotojų asmens duomenis:
4.1. Kandidatų atrankos tikslu:
4.1.1. atliekant atranką į Bendrovės laisvas darbo vietas, tvarkomi kandidatų asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
4.2. Bendrovės darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimo tikslu:
4.2.1. sudarant darbo sutartį su darbuotoju tvarkomi Bendrovės darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, socialinio draudimo numeris, gyvenamosios ar deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris.

Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą UAB „Daivida“ (toliau – Bendrovė), užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau — BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
Politikos paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo tikslus, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir organizacines duomenų saugumo priemones.
Politikoje vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos BDAR, ADTAĮ, Lietuvos Respublikos Darbo kodekse (toliau – DK) ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
Bendrovė tvarko šiuos darbuotojų asmens duomenis:
4.1. Kandidatų atrankos tikslu:
4.1.1. atliekant atranką į Bendrovės laisvas darbo vietas, tvarkomi kandidatų asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
4.2. Bendrovės darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimo tikslu:
4.2.1. sudarant darbo sutartį su darbuotoju tvarkomi Bendrovės darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, socialinio draudimo numeris, gyvenamosios ar deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris.

UAB „DAIVIDA“ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Daivida“ (toliau — Bendrovė), vidaus patalpų, lauko teritorijos stebėjimo, vaizdo įrašymo, saugojimo ir naudojimo tvarką.
Taisyklės parengtos užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą nuostatų įgyvendinimą.
Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
3.1. Darbuotojas — fizinis asmuo, įsipareigojęs atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo sutartį su darbdaviu.
3.2. Duomenų valdytojas – UAB „Daivida“, juridinio asmens kodas 173113092, buveinės adresas Ąžuolų g. 21, LT – 42135 Rokiškis.
3.3. Vaizdo įranga — vaizdo stebėjimo ir įrašymo techninė ir programinė įranga;
3.3. Vaizdo įrašas — vaizdo kameromis užfiksuotas vaizdas.
3.4. Vaizdo stebėjimas — vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje.
VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS
Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės darbuotojų bei patalpų ir jose esančio turto bei teritorijos saugumui užtikrinti.
Vaizdo stebėjimas vykdomas Taisyklių 1 priede nustatytose teritorijose ir patalpose.
Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą didesnėje teritorijoje, nei nurodyta Taisyklių 5 punkte.
Vaizdo stebėjimo apimtis keičiama tik pakeitus Taisykles.
Vaizdas stebimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.


Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Daivida“ (toliau — Bendrovė), vidaus patalpų, lauko teritorijos stebėjimo, vaizdo įrašymo, saugojimo ir naudojimo tvarką.
Taisyklės parengtos užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą nuostatų įgyvendinimą.
Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
3.1. Darbuotojas — fizinis asmuo, įsipareigojęs atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo sutartį su darbdaviu.
3.2. Duomenų valdytojas – UAB „Daivida“, juridinio asmens kodas 173113092, buveinės adresas Ąžuolų g. 21, LT – 42135 Rokiškis.
3.3. Vaizdo įranga — vaizdo stebėjimo ir įrašymo techninė ir programinė įranga;
3.3. Vaizdo įrašas — vaizdo kameromis užfiksuotas vaizdas.
3.4. Vaizdo stebėjimas — vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje.
VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS
Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės darbuotojų bei patalpų ir jose esančio turto bei teritorijos saugumui užtikrinti.
Vaizdo stebėjimas vykdomas Taisyklių 1 priede nustatytose teritorijose ir patalpose.
Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą didesnėje teritorijoje, nei nurodyta Taisyklių 5 punkte.
Vaizdo stebėjimo apimtis keičiama tik pakeitus Taisykles.
Vaizdas stebimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:
• svetainės funkcionavimą užtikrinantys slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;
• analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.

Slapukų naudojimas

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.
Be duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

PRAŠYMAS ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA
Asmens duomenų tvarkymo politikos antras priedas

Siųsti paklausimą

EAN KODAS
EAN CODE
КОД EAN
1234567890123
VAKUUMINĖ
VACUUM
ВАКУУМНАЯ
GALIOJIMO LAIKAS
SHELF LIFE
GALIOJIMAS RUS
25
DIENOS(-Ų)
DAYS
ДНЕЙ
I RŪŠIS / I CLASS / I COPT